Werken vanuit verbinding

“Wij zien dat op veel plaatsen weliswaar wordt gewerkt vanuit de bedoeling maar dat de verbinding ontbreekt.”

Met elkaar in gesprek gaan over de bedoeling en over de kernwaarden zorgt voor gemeenschappelijke betekenisgeving én maakt duidelijk hoe deelresultaten samenhangen. Dit versterkt de taakcohesie (bovenstroom) in teams, mensen weten waar zij met elkaar voor staan en voor gaan.

Naast concrete doelen hebben organisaties ook te maken met de onderlinge verhoudingen, deze zijn minder zichtbaar (onderstroom), echter sterk bepalend voor de kwaliteit waarmee mensen samenwerken. Weten wat je aan elkaar hebt versterkt de sociale cohesie (onderstroom) in teams. Werken vanuit de bedoeling én vanuit verbinding maakt teams slagvaardig en wendbaar.

“Teamleden zijn op elkaar aangewezen om in een veranderende omgeving koers te houden.”

Taak cohesie en nog meer sociale cohesie hebben een sterke invloed op de effectiviteit waarmee teams samenwerken en zijn terug te voeren op de succesfactoren: collectieve context, co-creatie, persoonlijk leiderschap, interpersoonlijke communicatie, samen leren en kennis delen, verandering faciliteren en authentiek handelen.

In het programma Nieuw Elan werken wij vanuit succesfactoren, deze helpen uw team om succesvoller samen te werken. Wij brengen de kwaliteit van de samenwerking in kaart, reflecteren deze met het team en verbeteren waar nodig.