Een andere rol

Het stof van de decentralisaties in Gemeenten is nog niet neergedaald of nieuwe vraagstukken dienen zich aan. Wat hebben deze vraagstukken gemeen en wat betekenen zij voor de ambtenaar van morgen?

Gemeenten krijgen te maken met meer aanspraak op zorg en financiële ondersteuning, met vraagstukken als wederkerigheid bij uitkeringen, met verduurzaming en vanuit een bredere focus op de kwaliteit van leven, met begrippen als gezondheidswinst en welbevinden van inwoners. Dit stelt hoge eisen aan de kwaliteit van voorzieningen.

business-woman-746766_1280

In toenemende mate staat waarde creatie en het maatschappelijk effect van voorzieningen centraal, met een focus op het maximaliseren van de publieke waarde-opbrengst. Maatschappelijke kosten worden teruggedrongen en vanuit de politiek en de samenleving is er een sterkere roep om openheid en transparantie.

De overheid wil meer participatie, meer zelf-organiserend vermogen en meer zelfredzaamheid bij bewoners, dat maakt dat ambtenaren minder voor– en meer met bewoners werken aan initiatieven, dit zorgt voor meer interactie met bewoners en voor een veranderende, meer faciliterende rol.

Een focus op publieke waarde opbrengst, meer openheid, toenemende participatie, snellere informatiestromen en een daarmee gepaard gaande sterkere incidentoriëntatie vraagt om snel kunnen inspelen op wisselende situaties. Dit verlangt van Gemeenten een efficiënt en effectief werkend ambtelijk apparaat. De kwaliteit van samenwerken is doorslaggevend bij het realiseren van doelen binnen de daarvoor gestelde kaders.